Truyền hình MINHMOTOR

Đài truyền hình phỏng vấn Công ty MINHMOTOR 2011

Đài truyền hình phỏng vấn Công ty MINHMOTOR 2012

Đài truyền hình phỏng vấn Công ty MINHMOTOR 2013